GARMENT DYED QUILTED MICRO YARN
绗缝聚酯纤维衬垫外套,由 Micro Ripstop 纹理尼龙细纺线制成的 10 丹尼尔轧光轻质织物打造,经隐形精加工处理。成衣染色配方里添加了特殊拒水剂。
包装中附带斗篷,背部装饰 Rosa dei Venti Stone Island 宽幅刺绣。
70124 GARMENT DYED QUILTED MICRO YARN
EUR 828
70124 GARMENT DYED QUILTED MICRO YARN
EUR 828
70124 GARMENT DYED QUILTED MICRO YARN
EUR 828
40324 GARMENT DYED QUILTED MICRO YARN
EUR 490
40324 GARMENT DYED QUILTED MICRO YARN
EUR 490
40324 GARMENT DYED QUILTED MICRO YARN
EUR 490
40324 GARMENT DYED QUILTED MICRO YARN
EUR 490
40424 GARMENT DYED QUILTED MICRO YARN
EUR 465
40424 GARMENT DYED QUILTED MICRO YARN
EUR 465
40424 GARMENT DYED QUILTED MICRO YARN
EUR 465
G0124 GARMENT DYED QUILTED MICRO YARN
EUR 319
G0124 GARMENT DYED QUILTED MICRO YARN
EUR 319
G0124 GARMENT DYED QUILTED MICRO YARN
EUR 319