LINO RESINATO-TC
外套采用亚麻帆布打造,经稀释聚氨酯树脂浸制。
成衣染色采用特殊染料配方并添加拒水剂。树脂保留了局部的颜色,打造石膏/粉彩效果。
44133 LINO RESINATO-TC
EUR 664
44133 LINO RESINATO-TC
EUR 664
44133 LINO RESINATO-TC
EUR 664
44133 Lino Resinato-TC
EUR 664
44233 Lino Resinato-TC
EUR 702
44233 Lino Resinato-TC
EUR 702
44333 Lino Resinato-TC
EUR 600
44333 Lino Resinato-TC
EUR 600
43933 LINO RESINATO-TC
EUR 639
43933 LINO RESINATO-TC
EUR 639
43933 Lino Resinato-TC
EUR 639